Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Chi bộ: Thông báo tổ chức đấu thầu cung cấp các mặt... - Thứ bảy, 20 Tháng 8 2022 16:26
Trường: Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên... - Thứ tư, 08 Tháng 6 2022 14:58
Chi bộ: Bảng tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2021-2022 - Thứ tư, 08 Tháng 6 2022 14:56
Chi bộ: Bảng tổng hợp đánh giá viên chức năm học 2021-2022 - Thứ tư, 08 Tháng 6 2022 13:25
Chi bộ: Quy chế dân chủ năm học 2021-2022 - Thứ tư, 08 Tháng 6 2022 13:13
Tin hoạt động: Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Don tổ chức ngoại... - Chủ nhật, 19 Tháng 12 2021 09:45
Tin hoạt động: Trường PTDTBT THCS Trà Don đạt kiểm định chất lượng... - Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 12:42
Bài giảng e Learning: Bài giảng elearning khối 8 tháng 11/2021 - Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 09:04
Chi bộ: Kế hoạch chiến lược 2021-2026 - Chủ nhật, 31 Tháng 10 2021 23:17
Chi bộ: Kế hoạch giáo dục nhà trường 2021-2022 - Chủ nhật, 31 Tháng 10 2021 23:04
Blue Grey Red
Chào mừng đến với website Trường PTDTBT - THCS Trà Don - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam!
Tin tức, sự kiện

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2017)

Tin tức - Tin tức, sự kiện

tranh trien lam 82

 

Với quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội”, năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nước ta đã thực hiện đạt kết quả những mục tiêu đề ra trong năm, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm anh sinh xã hội. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng. Công tác đối ngoại, an ninh, quốc phòng được tăng cường. Bước vào năm 2017, cả nước vui mừng chào đón sự kiện vô cùng to lớn, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).  

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản Đảng: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên Đoàn. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản. Đó chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là điều kiện đảm bảo cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau cách mạng tháng Tám, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ròng rã suốt 30 năm, đánh thắng các kẻ thù hung bạo, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đưa cả nước thống  nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong muôn vàn thử thách, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phá thế bao vây cấm vận, Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng lại đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với bản chất cách mạng, khoa học, đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng ở sức mạnh và ý chí toàn dân tộc, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Gần 30 năm tìm tòi, khám phá, thử nghiệm và khẳng định, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, được toàn dân hưởng ứng và thực hiện, đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 87 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Đó là: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế… Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên. Hơn thế nữa, đó còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực tiễn 87 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Nam Trà My quyết tâm chung sức, chung lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng toàn thể dân tộc vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                                                      Tác giả: Đăng Chín

 

Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016

Tin tức - Tin tức, sự kiện

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016. Tham dự hội nghị với ngành giáo dục, có đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 anh trương chuan 2

                                                                      Trường PTDTBT THCS Trà Don được Sở GD&ĐT Quảng Nam tặng giấy khen

Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020 do đồng chí Phạm Đình Ly, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạotrình bày tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học giai đoạn 2011-2016, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề ra mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2017-2020.

Theo báo cáo tổng hợp trình tại hội nghị, tính đến tháng 8 năm 2016, toàn tỉnh có 456 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 57,7%. Với tỉ lệ này, Quảng Nam là một trong những tỉnh có tỉ lệ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cao nhấtKhu vực miền Trung và Tây nguyên. Tiêu biểu là huyện Đại Lộc: 61/61 trường, tỉ lệ 100%, thị xã Điện Bàn 68/70 trường, tỉ lệ 97,14%; huyện Phú Ninh 33/34, tỉ lệ 97,06%, Cụ thể ở các cấp học như sau:

- Mầm non: 128/246 trường đạt tỉ lệ: 52,03%; tăng 84 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 44/218 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 20,2%). Năm 2011 chỉ có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2 thì đến nay toàn tỉnh đã có 11 trường đạt chuẩn mức độ 2; các địa phương có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao là huyện Phú Ninh và huyện Đại Lộc đều đạt 100%, thị xã Điện Bàn 20/22 trường, tỉ lệ 90,91%, các huyện có tỉ lệ thấp là huyện Tây Giang, Nam Giang 14,29%, Bắc Trà My 7,1%, riêng huyện Nông Sơn chưa có trường mầm non, mẫu giáo nào đạt chuẩn.

- Tiểu học: có 195/274 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 71,17%; tăng 62 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 133/273 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 48,7%). Số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 49 trường, tỉ lệ 25,2% tăng 34 trường so với năm 2011; các địa phương có 100% số trường đạt chuẩn quốc gia là Phú Ninh, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn; các huyện miền núi có tỉ lệ trường đạt chuẩn thấp Bắc Trà My (7,1%), Đông Giang (20%), Tây Giang (25%), Nông Sơn ( 50%), riêng huyện Nam Trà My chưa có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; ở các đơn vị đồng bằng huyện Thăng Bình có tỉ lệ trường đạt chuẩn thấp là huyện Thăng Bình (50%), Núi Thành (73%).

- Trung học cơ sở: 118/216 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 54,63%; tăng 43 trường so với năm 2011 (năm 2011 toàn tỉnh có 75/202 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 37,1%); các địa phương có 100% số trường đạt chuẩn là huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, các địa phương có tỉ lệ trường chuẩn thấp là Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, mỗi huyện chỉ có 1 trường, các huyện Nông Sơn, Tây Giang và Bắc Trà My chưa có trường THCS nào đạt chuẩn quốc gia.

- Trường Trung học phổ thông: 15/55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 27,3%; tăng 15 trường so với năm 2011 (năm 2011 không có trường nào, năm 2012 có 1 trường đạt chuẩn quốc gia là PTDTNT tỉnh và năm 2013 Trường THPT Trần Cao Vân, đạt tỉ lệ 3,6%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành Giáo dục trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc giagiai đoạn 2011-2016; đồng thời,yêu cầu ngành Giáo dục trong thời gian đến, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nhân; tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập của học sinh, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh..., góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020 của ngành đề ra.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Sở Giáo dục tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016./.

anh truong chuan

 

                               Bà Trịnh Thị Thanh được giam đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen

                                                                                                                                                                       Bài viết: Nguồn của Sở GD-ĐT Quảng Nam

 

 

 

 
 

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2016) Chi ủy, chi bộ trường học và BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trường Mẫu Giáo Sơn Ca, Tiểu học Vừ A Dinh và trường PTDTBT THCS Trà Don

Tin tức - Tin tức, sự kiện

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2016) Chi ủy, chi bộ trường học và BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trường Mẫu Giáo Sơn Ca, Tiểu học Vừ A Dinh và trường PTDTBT THCS Trà Don đã tổ chức lễ viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nam Trà My, giao lưu bóng chuyền với cơ quan quân sự huyện Nam Trà My và tổ chức thăm tặng quà các gia đình có công cách mạng tại xã Trà Don

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo 3 trường đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm với lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ đến các Anh hùng Liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, Cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh đã đến thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng kỉ niêm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

ANH 22.123

211212345

ANH 22.1234

tham gia dinh chinh sach

ANH 22.12

 

ANH 22.121

 

ANH 22.122

                                                                                                                                                                     Ảnh, tin bài: Đăng Chín

 

 

 

 
 

Nước uống loại nào đảm bảo chất lượng

Tin tức - Tin tức, sự kiện

Như chúng ta cũng biết thì nước uống rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta, trước đây khi mà nguồn nước chưa bị ô nhiễm thì người dân thường sử dụng nước mưa để làm nước sinh hoạt cho gia đình mình, nhưng hiện nay khi mà nước mưa cũng không còn được sạch nữa thì con người lại tìm đến các sản phẩm nước khoáng tinh khiết để dùng. Thị trường hiện nay có rất nhiều các sản phẩm nước khoáng khác nhau và  nuoc khoang lavie là dòng sản phẩm được rất nhiều người sử dụng, sở dĩ nước khoáng này được nhiều người ưa chuộng là do nó có tiếng từ lâu là dòng sản phẩm tốt, chất lượng cao vì thế mà từ khi thành lập cho tới nay nước khoáng lavie đã là dòng sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

Tuy là dòng sản phẩm chất lượng cao, nhưng nhiều người chỉ biết sử dụng nước khoáng lavie để có thể phục vụ cho các nhu cầu của bản thân mà không hề nắm bắt được rằng nước khoáng lavie có tốt không? Để giải đáp thắc mắc của khách hàng rằng nước khoáng lavie có tốt không thì qua bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số ý kiến để khách hàng có thể tự mình nhận biết được rằng nước khoáng lavie có thực như như lời quảng cáo hay không.

Nước khoáng lavie thực chất không giống như những loại sản phẩm nước tinh khiết thông thường bởi vì nước khoáng lavie là dòng nước khoáng luôn đảm bảo về chất lượng, an toàn và nó có thể cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Và sản phẩm này có những ưu điểm như:

– Sử dụng nước khoáng Lavie
ra thì ngoài việc có thể giải khát ra thì nó có thể giúp bổ sung lượng nước hao hụt thông thường trong cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường sức khỏe, giúp cho xương khớp chúng ta dẻo dai và hơn thế nữa là có thể khiến cho làn da của bạn căng tràn nhựa sống.

– Giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề về nước cho cơ thể.

– Do được lấy trực tiếp từ các suối khoáng thiên nhiên nên chúng rất bổ dưỡng và tinh khiết.

– Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh.Đến đây thì các bạn chắc cũng có thể tự nhận biết được rằng nước khoáng lavie có thực sự tốt cho cơ thể hay không, và chúng ta có nên sử dụng nước khoáng lavie cho sinh hoạt hàng ngày hay không rồi đúng không ạ. Hiện nay thì thị trường nước khoáng cũng rất đa dạng và phong phú, nhưng do sự an toàn và có uy tín lâu năm của mình thì nước khoáng lavie vẫn là dòng sản phẩm được nhiều người sử dụng vào các mục đích sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình.

 
 
 
 

Trang 3 trong tổng số 30

Liên kết website

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Văn bản mới

  • Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (nghi_dinh_19cp2013.pdf)
  • Thông tư 24/20102/TT-BGDĐT Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT (thong_t_24_ve_truong_ptdtbt.doc)
  • Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. (Che_do_trang_phuc_GV_The_duc_51_2012_QD-TTg_151748.doc)
  • Ban hành điều lệ Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (Dieu_le_hoi_thi_GVCN_gioi43_2012_TT-BGDDT_152681.doc)
  • Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Thong_tu_58_ve_DGXLHS.doc)

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 36
  • Nội dung : 708
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1920718
Hiện có 27 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PTDTBT - THCS TRÀ DON

Địa chỉ: thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 05106.506.669.

Powered by TAVICO - 0909.378.208

..